fredag 25 december 2009

Stoppa kastrering utan bedövning

1 500 000 grisar kastreras årligen utan bedövning i Sverige.

Kött från okastrerade hangrisar utsöndrar en frän doft, så kallad galtlukt. Den vill de som äter fläsk slippa ifrån och därför kastreras hangrisar innan de blivit sju dagar gamla.

Det finns inget krav på att grisarna ska få bedövning innan det smärtsamma ingreppet görs.

År 2001 deklarerade Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Holland att obedövad kastrering ska förbjudas så fort som möjligt.

Jordbruksministern knorrar och stretar emot och vill inte inför lagstiftning. Uselt!

Skälet är att jordbruksministern inte tror att konsumenterna är beredda att betala för obligatorisk bedövning. Om bedövningen skulle ges av vetrinär skulle det kosta ca 24 kr per gris (priset på en slaktgris ligger runt 1700 kr).

Tänk så billig vår moral skulle vara om jordbruksministern hade rätt!

torsdag 10 december 2009

Vi måste hjälpa ensamkommande flyktingbarn

Situationen för ensamkommande flyktingbarnen i Svergie är i dag är oacceptabel och ohållbar. Barn som kommer utan föräldrar är i en utsatt situation som kräver speciell omtanke. De åtgärder som Migrationsverket och regeringen gjort har inte varit tillräckliga.

I Örebro kommun, där jag bor, finns det gädjande nog en bred politisk enighet kring flyktingmottagningen. För två år sedan startades Pionjären som en projektverksamhet och i januari blir det en permanent verksamhet med plats för 22 barn och unga.

Så ser dock inte ut överallt. Om kommunsverige inte på eget initiativ öppnar upp för att ta emot flyktingbarn behövs en lagstiftning som gör att en kommun inte kan neka att hjälpa till.

Vem ska betala för ett kärnkraftshaveri?

Det finns olika sätt att producera el och varje metod har sina kostnader och risker. Vem ska stå för kostnaderna vid en olycka?

Det är rimligt att varje anläggninginnehavare och priset på den producerade elen bär produktionskostnaderna och även kostnader för konsekvenserna vid en olycka.

Idag är spelregleran mellan olika produktionssätt ojämlika. Den som bygger eller driver kärnkraftverk har ett mycket begränsat ansvar för konsekvenserna av en kärnkraftsolycka.

Om man låter det fulla ekonomiska ansvaret av ett kärnkraftshaveri åvila anläggningsinnehavare blir, de redan fullt tillräckliga, skälen för att påbörja en avveckling ännu fler.

onsdag 9 december 2009

Vansinnig sjukförsäkringspolitik

Människor som saknar arbetsförmåga ska inte tvingas ut på arbetsmarknaden. Människor som är sjukskrivna ska inte tvingas tillbaka till arbete. Det tycker jag är självklart!

Det tycks dock inte den borgerliga regeringen tycka som har infört/inför regler i sjukförsäkringen som t ex gör att svårt cancersjuka under behandling tvingas gå tillbaka till sitt arbete eller söka arbete, att människor med diagnosticerat utmattningssyndrom, sjuka av stress, ska utsättas för ytterligare stress.

Det behövs en förändring av sjukförsäkringssystemet. Varför inte ett nytt försäkringssystem där människor i behov av samhällets stöd får den hjälp de behöver oavsett om det beror på sjukdom eller arbetslöshet.

måndag 30 november 2009

Vem har ansvaret för lekplatser?

Sveriges Radio Örebro har gjort ett reportage om farliga lekplatser. Ett angeläget ämne då det skadas omkring 19 000 barn årligen på lekplatser i Sverige.

Enligt plan- och bygglagen har kommunen tillsynsansvar för lekplatser men ansvaret för lekplatsens skick och säkerhet åligger alltid fastighetsägaren.

Sedan 1999 finns det europastandarder för lekplatser med minikrav för säkerhet. Även boverket har inför regler om skydd mot olyckor vid och illgänglighet till fasta lekredskap. Lekutrustning omfattas också av produktsäkerhetslagen och därigenom har även Konsumentverket ett ansvar att kontrollera att de lekredskap som säljs uppfyller gällande säkerhetskrav.

I Örebro kommun arbetar man systematiskt med att underhålla och kontrollera de kommunala lekplatserna. I och med att det blir allt vanligare med att andra än kommunen håller lekplatser finns det skäl att fundera över hur kommunen kan stödja dessa att hålla lekplatserna så barnvänliga och säkra som möjligt och hur kommunen ska utöva sitt tillsynsansvar.

tisdag 24 november 2009

Dags att bilda regionkommun i Örebro län

Örebro län har två politiska organ, landstinget och regionfullmäktige, som arbetar med regionala frågor. Jag vill slå ihop dessa till ett. De viktiga frågor som regionförbundet och landstinget hanterar idag borde skötas av ett regionfullmäktige som valts av invånarna i länet. Så är det inte idag.

Regionförbundet är en samarbetsorganisation för regionalt utvecklingsarbete mellan länets kommuner och Örebro läns landsting och bildades den 1 januari 2006.

Regionförbundet är också ett samverkansorgan vilket bl a innebär att det har ansvar för vissa prioriteringar av infrastruktur och fördelning av statliga medel för regional utveckling.

Kammarkollegiet har nekat 4 landsting i Norrland att bilda regionkommun. Även en ansökan om att bilda regionkommun i Svealand har avslagits. Samtidigt har Västra Götaland, Region Skåne, Halland och Gotland fått permanenta respektive bilda nya regionkommuner. Det öppnar för Örebro läns landsting att påbörja arbetet med en ansökan om att bilda en regionkommun i Örebro län.

I praktiken avgörs många stora regionala utvecklingsfrågor av regionförbundets styrelse vilket skapar ett stort demokratiskt underskott.

Jag är också mycket kritiska till den utvecklingsstrategi som Regionförbundet arbetar efter. Den baserar sig fortfarande på tron att man löser alla problem genom att stimulera en ökad tillväxt.

söndag 22 november 2009

Behåll Miljömålsrådet

Samtliga riksdagspartier har ställt sig bakom de 16 miljökvalitetsmålen som innebär att vi ska lösa de största miljöproblemen inom en generation. Det är en nödvändig målsättning och ett stort framsteg i miljöarbetet. Ju närmare det utsatta målåret 2020 vi kommer desto svårare tycks det dock bli att nå målen.

För drygt ett år sedan lämnade Miljömålsrådet, efter ett omfattande och gediget utredningarbete, en rapport med rubriken "Nu är det bråttom". Den visade att det krävs kraftigt ökade insatser för att nå målen men gav också flera konkreta förslag till åtgärder och styrmedel inom alla politikområden för att stärka arbetet.

Rapporten uppskattades inte av regeringen som istället för att använda den som ett underlag för en miljöproposition tillsatte en utredning om miljömålssystemet. Regeringens uppfattning var tydligen att miljöarbetet kunde vänta. Miljömålsrådets dåvarande ordförande var djupt kritisk till detta och menade att Sverige förlorar tempot i miljöarbetet och att systematiken i miljöarbetet bryts sönder.

Nu har regeringens utredning kommit fram till att Miljömålsrådet inte behövs. Istället föreslås en parlamentarisk beredning som ska jobba på uppdrag av regeringen. Miljömålsrådet som ett oberoende organ med syfte att ansvara för utvärderinen av miljömålsarbetet och rapportera utvecklingen av målen skrotas.

Utredningen har också kommit fram till att man istället för att öka insatserna att nå målen med en liten krumbukt enkelt kan lösa problemet med den bristande måluppfyllelsen genom att flytta fram målsnöret. Naturens långsamma återhämtningsförmåga anges som ett skäl till att skjuta upp målåret. Det är dock bara sant för ett fåtal av miljömålen, flera kan nås till år 2020 om tillräckliga åtgärder sätts in.

Förslaget om att förlängna tiden för att nå målen är en allvarlig ambitionssänkning. Istället för att flytta på målsnöret måste man fokusera på vilka ytterligare åtgärder som måste till för att lösa de miljöproblem vi skapat.

Miljöpartiets, S och V:s ledamöter i utredningen reserverade sig mot utredningens förslag. När SKL - Sveriges Kommuner och Landsting yttrade sig över utredningen gjorde vi detsamma men oroväckande nog ville de socialdemokratiska företrädarna inte stödja sitt partis och vår gemensamma hållning till utredningen.

Arbetet med målen måste självklart utgå från vad naturen tål och utifrån bästa vetenskapliga forskning. Att avskaffa rådets oberoende uppdrag riskerar att leda till att andra faktorer kommer att styra miljömålsarbetet.

Miljömålsrådet utgör en bra plattform och Miljöpartiet menar att det fortsatt ska ha en samordnande funktion och uppdrag att utforma förslag till åtgärder. En parlamentarisk beredning riskerar att begränsa arbetet till vad som är opinionsmässigt fördelaktigt snarare än vad som behövs för miljön!

Ge papperslösa rätt till vård

En människas värde och rätt till liv och hälsa ska inte vara beroende av att ett dokument eller en stämpel på ett papper. Alla människor har rätt att få hjälp av hälso- och sjukvården.

Tiotusentals papperslösa lever idag utanför samhällets beskydd. Landstingen är enligt den svenska lagstiftningen endast skyldiga att ge de papperslösa akutvård, som de dessutom krävs betala helt och hållet själva. Sverige befinner sig tillsammans med Österrike i den humanitära bottenligan och är ett av Västeuropas mest restriktiva länder när det gäller att erbjuda vård till människor utanför trygghetssystemen.

För en papperslös kan t ex ett läkarbesök kosta mellan 1 400 och 2 000 kr och en förlossning över 20 000 kr. Papperslösa cancerpatienter har vägrats strålningsbehandling, diabetiker har inte fått insulin och höggravida har nekats mödravård då den inte betraktas som akutvård eller för att de inte haft råd att betala för vården.

De anställda inom vården måste få se till varje patients bästa och ge vård utifrån medicinska behov, utan åtskillnad. Miljöpartiet vill att lagen ändras så lagstiftningen inom det här området utgår från principen om allas rätt till vård utifrån behov. Vi vill ändra lagen så att det tydligt framgår att vårdpersonalen inte ska neka människor vård och att sjukvårdspersonal inte får lämna upplysning om papperslös som söker vård till polis eller annan myndighet.

fredag 13 november 2009

Miljöborgarråd vill att framtiden ska betala?

Ulla Hamilton (M) är miljö- och trafikborgarråd i Stockholm stad. Igår hade hon en debattartikel i tidningen Dagens industri.

Miljöpartiet i Stockholm har tillsammans med vänsterpartiet och socialdemokraterna föreslagit att Stockholm ska ha som mål att minska koldioxidutsläppen till max 2 ton per person och år till 2015.

Hamilton menar att målet kan uppnås genom fyra åtgärder:

1. De som har bil som körs på fossila bränslen måste byta dessa till miljöbilar och tanka förnybara drivmedel.
2. Biltrafiken behöver minska med en fjärdedel.
3. Oljeuppvärmda fastigheter måste byta till miljövänligare energisystem.
4. Fastighetsbeståndet i Stockholm behöver energieffektiviseras och minska sin energiförbrukning med 25 procent.

Hamilton menar dock att dessa åtgärder är orealistiska och att stadens invånare inte har råd med denna omställning. Jag delar inte hennes uppfattning.

Priserna på bensin och diesel kommer att öka allmer eftersom tillgången minskar. Varje energislag kommer i framtiden även att få bära mer av sina miljökostnader vilket inte kommer att göra de fossila bränslena billigare. En övergång till bränslesnåla bilar och förnybara och miljövänliga bränslen är därför ekonomiskt i ett längre perspektiv. Allra mest tjänar man på att inte använda bil när det finns alternativ.

Genom att satsa på att förbättra kollektivtrafiken i Stockholm ges invånarna ännu bättre möjligheter att resa miljövänligare och billigare. Färre bilar i staden ger även många andra fördelar som t ex bättre miljö och minskat behov av trafikytor som istället kan användas till annat.

Vem har råd att elda med olja nuförtiden? Att byta olja til fjärrvärme eller annan miljövänligare uppvärmning räknar man lätt hem.

Energieffektiviseringar i gamla fastighetsbestånd är även de i de flesta fall lönsamma och pontentialen överstiger många gånger 25 procent.

Miljöpartiets, vänsterpartiets och socialdemokraternas mål är möjligt att uppnå. Hamilton redogör själv för några åtgärder att nå dem.

Att minska energiförbrukningen, gå från att använda ändlig resurser till förnybara och effektivisera transportsystemen är något alla i längden tjänar på.

Vad kommer det i framtiden att kosta att inte begränsa vår klimatpåverkan? Menar Hamilton att vi har råd att låta bli?

torsdag 5 november 2009

Satsa på friskfaktorer

Posten har haft stora problem med sjukskrivningar. De satsade därför mycket på och lyckades väl med att hjälpa de sjuka tillbaka till arbetet.

Men antalet sjukskrivningar minskade inte. Tillströmningen fortsatte i samma takt.

Efter att Svenska Dagbladet i en artikel avslöjat att Posten var mest sjukt av alla statliga bolag angrepp posten problemet på ett annat sätt.

Istället för att enbart fokuser på att få de redan sjuka friska började de fråga sig vad som håller personal frisk.

Riktig mat och träning, kom man fram till. I postyrket rör man sig mycket men ofta ganska ensidigt och matkulturen i ett stressigt arbete var det lite si och så med.

Posten frågade sig om man som arbetsgivare verkligen ska lägga sig i de anställdas mat och motionsvanor. Svaret blev ja, men inte med ett uppifrån perspektiv.

Posten efterlyste hälsoinspiratörer ute i landet. Fler än 800 nappade på frågan och fick en tvådagars utbildning och regelbunden uppföljning. Inspiratörerna fick själva bestämma hur inspirationen skulle föras vidare.

Satsningen kostade 100 miljoner kronor och har sparat 350 miljoner kronor i minskade sjukskrivningskostnader.

Detta är bara ett exempel på företag som arbetar med friskfaktorer och där både de enskilda och arbetsgivaren blir vinnare.

onsdag 4 november 2009

Kvalitetsarbete, hälsofrämjande arbete miljöpartiets melodi

Idag hanterade landstingsstyrelsen i Örebro län landsting frågan om verksamhetsplan och budget för nästa år.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet la ett förslag tillsammans, liksom Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Miljöpartiet har hittills valt att lägga ett eget förslag till verksamhetsplan och budget och gjorde det även inför år 2010.

Vårt budgetförslag har ett tydligt fokus på kvalitetsutveckling, det hälsofrämjande perspektivet och den förebyggande vården. Miljöpartiet vill öka det sjukdomsförbyggande arbetet och andelen bassjukvård nära medborgarna i Örebro län.

Genom att öka anslagen till primärvården och psykiatrin med 10 miljoner och ge sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg ytterliggare 2 miljoner var ökar tillgängligheten till den vård de flesta av oss behöver.

Miljöpartiet avsätter även 3 miljoner extra för ökade folkhälsoinsatser.

Landstinget kommer aldrig att hinna ikapp den ökande efterfrågan av vård om man inte lyckas möta behoven i tid och börjar arbeta mer folkhälsofrämjande.

Utöver ramförstärkningarna föreslår vi också att landstinget ska satsa 10 miljoner extra under två år på att förbättra mottagandet av patienter.

Även patientsäkerhets- och kvalitetsarbete inom sjukhusvården, psykiatrin och primärvården behöver mer resurser.

Genom att satsa på kvalitetsarbete får medborgarna bättre vård och effektiviseringar ger mer resurser för att möta nya behov.

Vi vill även öka ambitionerna i landstingets miljöarbete.

Hur miljön mår har direkt påverkan på människors hälsa. Självfallet måste all offentlig verksamhet bedrivas så miljövänligt som möjligt och man ska definitiv inte skattesubventionera verksamheter som går tvärs emot miljömålen. Här finns det fortfarande mycket att göra i landstinget.

Miljöpartiet är fortfarande ensamt parti om att prioritera bättre kollektivtrafik framför bidrag till flygplatsen.

onsdag 28 oktober 2009

Dricker vi för lite alkohol?

Folkhälsoinstitutet har i en rapport visat att alkoholkonsumtionen bland män i åldern 25-29 år fördubblats på fyra år och att de alkoholrelaterade skadorna ökat.

Man vet att ökad tillgång leder till ökad användning. Ökad användning leder till ökat missbruk, ökat antal våldsbrott och misshandel etc.

När jordbruksministern talar för att man ska släppa fram gårdsförsäljning av alkohol i Sverige får man alltså anta att han tycker att vi dricker för lite och att alla skador som uppkommer p g a alkoholanvändning är ett pris han är beredd att betala för att få köpa vin och sprit på en gård på landet.

Vad tycker du?

onsdag 7 oktober 2009

Staten tvingar kommunerna betala

Sjukvården, äldre- och barnomsorgen ska inte behöva stå tlillbaka för viktiga satsningar som staten ska stå för.

Örebro läns landsting har genom beslut i landstingsstyrelsen idag godkänt ett avtal med staten om medfinansiering av Citybanan.

Miljöpartiet anser att det behövs stora satsningar i järnvägsnätet. Den planerade Citybanan är ett sådant angeläget projekt. Staten har krävt att kommunerna och landstingen runt Mälardalen ska vara med och medfinansiera Citybanan för att projektet ska bli av. För Örebro läns del handlar det om närmare 190 miljoner kronor som fördelas mellan kommunerna och landstinget.

Medfinansiering strider mot kommunallagen och innebär att kommunalskatt som ska gå till kommunens verksamheter istället går till sådant som staten ska stå för.

Staten har resurser att själv stå för byggandet av Citybanan och borde även göra det.

tisdag 6 oktober 2009

Stödet till barn- och ungdomar med psykisk ohälsa behöver stärkas

Barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro län behöver förstärkning - Det är alla partier i landstinget överens om.

Fokusering på dem med störst behov och centralisering av mottagningsverksamheten är förslaget till landstingsstyrelsen. Det ska öka tillgängligheten.

Frågan är väl vad den tillgängligheten innebär för dem som inte har störst behov och för dem som får ytterliggare 4 mil att åka för att träffa en vårdgivare.

Beslutsunderlaget till landstingsstyrelsen består av en dubbelsidig A4 och Sveriges Kommuner och Landstings positionspapper "Psykisk hälsa, barn och unga".

tisdag 29 september 2009

Bra om vi får EN polismyndighet

Tålamod och geografikunskaper behövs tydligen i kontakt med polisen.

På E18 strax efter avfarten till Bålsta en mörk fredagkväll passerade jag i motorvägsfart en övergiven bil ståendes på väggrenen, utan utställd varningstriangel och registreringsskylt.

Risken för en mycket otrevlig trafikolycka var uppenbar, tyckte jag, och ringde polisen för att berätta om det övergivna fordonet.

- Polisen Stockholm, sa en trevlig röst, efter bara ett par signaler.

Jag presenterade mig och berättade om den trafikfara jag passerat.
- Är du i Uppsala län eller i Stockholms län, frågade rösten i telefonen.

Jag förklarade att jag inte vet var länsgränsen mellan Uppsala och Stockholms län går och fick beskedet att jag skulle kopplas vidare till Uppsalapolisen.

Ny kopplingston. En till, en till, en till och en till...

Tiden går och ingen svarar. Jag funderar på om jag blivit felkopplad. Ska jag lägga på och ringa igen? Nej, jag väntar lite till orolig för att någon i en kort stund av ouppmärksamhet redan kört in i den stillastående bilen.

Efter drygt tio minuter svarar man på sambandscentralen i Uppsala. Jag gav dem samma information som jag gav den person som kopplat mig vidare.

- Är du i Uppsala län eller i Stockholms län?

- Jag vet inte. Jag har precis passer avfarten till Kungsängen! Bilen jag ringer om står på väggrenen längs motorvägen i riktning mot Stockholm precis efter avfarten till Bålsta.

- Jaha, tack! Vi får titta på det.

Undrar om någon verkligen kom ut till fordonet vid vägkanten den kvällen. Jag hoppas i alla fall att ingen hann bli skadad i väntan på att polisen redde ut vilken sida om länsgränsen bilen stod.

Jag hoppas också att jag inte, i en än mer allvarlig situation, ska behöva ägna tid åt att vänta i telefon eller till frågor för att utröna vilken länspolis som ska rycka ut. Prio ett borde väl vara att undanröja faran. Administrativa spörsmål kan man ägna sig åt efteråt.

tisdag 22 september 2009

Ökad produktion och konsumtion när jordens resurser tagit slut - Är det utveckling?

Nu debatterar vi Regionförbundet i Örebro läns förslag till Regionpolitiskt utvecklingsprogram i landstingsfullmäktige.

Vi konsumerar ca 30 % mer av jordens förnyelsebara tillgångar än vad jorden återskapar på ett år.

1987 rådde det en årlig global balans mellan vårt uttag och återväxten. "Hushållskassan" räckte med andra ord året ut. Därefter har mänskligheten tvingats tära på framtidande generationers resurser. För 10 år sedan var kassan slut redan i början av oktober. Nu är jordens årliga naturliga produktion förbrukad i mitten av september.

Utveckling är för flertalet partier i Regionörbundet att fortsätta tära på jordens resurser.

I förslaget fokuserar man på att resandet ska öka, invånarantalet i länet ska öka, produktionen ska öka.

Alla regioner för samma resonemang - vi konkurrerar alla om samma invånare, samma kompetens, samma mängd förnybara och ändliga resurser.

Att öka förbrukningen av jordens resurser som redan överkonsumeras - Är det utveckling? Inte för mig!

torsdag 17 september 2009

Varför kan inte SJ ge rätt information

Nu sitter jag på ett tåg från Stockholm utanför Västerås på väg mot Örebro. Nej, förresten,det är inte helt korrekt! Tåget står still på grund av signalfel.

Framför oss står dessutom ett trasig tåg. Även om signalerna fungerat hade vi inte kommit förbi.

Tågpersonalen lät överraskade när de meddelade oss resenärare om signalfelet. Vi har fått flera besked under tågstoppet. Först beräknades förseningen bli 20 min. När 20 min gått lämnades ett nytt besked om 30 min försening.

Nu är vi fortfarande strax utanför Västerås. Tåget skulle redan ha varit framme i Örebro om vi följt tidtabellen. Förseningen är med andra ord (just nu) närmare en timme.

Några saker kan jag inte låta bli att förundrads över (milt utryckt).

Om signalfelet funnits hela dagen:

- Varför är det inte åtgärdat?
- Varför har man inte backupsystem?
- Varför informerades inte tågpersonalen och resenärerna redan i Stockholm om problemen?
- Varför satte man inte in buss mellan Västerås och Hallsberg (tågets slutstation)?
- Varför kan man inte lämna ett korrekt tidsbesked om förseningen på en gång?

Jag har inte haft möjlighet att följa upp Åsa Torstenssons utspel igår om de infrastruktursatsningar regeringen skulle presentera idag. Det är ganska uppenbart att dessa till största delen behövs till tåg och vårt järnvägsnät.

Och nu kom ytterliggare ett besked, förhoppningsvis det sista, om när vi beräknas i Örebro - Kl 19:55, 1 timme och 20 min försenade.

onsdag 16 september 2009

Väg eller spår - vad väljer regeringen?

Klimatsmarta investeringar eller fortsatt och utökat stöd till ett transportsystem som ökar miljöbelastnigen?

Den borgeriga regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson kommer i morgon presentera nya satsningar i infrastruktur. Kommer dessa leda till ökad trafiksäkerhet och färre olyckor? Kommer satsningarna leda till att de miljöbelastande flyg- och vägtransporterna minskar och styrs över till mer miljövänliga?

Om målet är att minska utsläppen av koldioxid med minst 20 % till år 2020 och 80-90 % till år 2050 gäller det att välja rätt väg, förlåt, spår!

tisdag 8 september 2009

Tragedi - Regeringen satsar 28 miljarder på att öka växthuseffekten

Förbifart Stockholm - Regeringen säger ja till minst 28 miljarder för att öka utsläppen av koldioxid, hälsofarliga utsläpp och ytterliggare stora ingrepp i kulturmiljöer och landskap - Dyr investering i en tragedi!

Forskning visar att ökad vägkapacitet leder till ett ökad trafik. Efter 5-10 år är det lika trångt som tidigare på det gamla vägnätet och fullt med ny trafik på Förbifart Stockholm.

Om målet är att minska koldioxidutläppen med 20% till år 2020 och med 90% till 2050 är inte en politik där man bygger ut för mer biltrafik den rätta. Teknikutvecklings positiva effekter äts ständigt upp av ökande trafik.

Lägg 28 miljarder på kollektivtrafik, spårbunden trafik genom och runt Stockholm och resandet kan öka utan nämnvärd klimatpåverkan. Kanske till och med minska. Det är också nödvändigt att planera för ett samhälle där vi kan möta människornas behov med färre transporter. Det finns inget självändamål i att resa.

måndag 7 september 2009

Jag vill ha bättre buss- och tågtrafik

Kollektivtrafiken är viktig för många och ännu viktigare måste den bli för att vi ska kunna minska vår klimatpåverkan.

Den måste få bättre förutsättningar att fungera där det bor många människor men också där det inte bor så många.

Nu finns ett nytt lagsförslag där det föreslås att all kollektivtrafik ska avregleras. En myndighet ska få uppgiften att tala om vad man vill ha för trafik i regionen och sedan ska vem som helst få lämna anbud på enstaka linjer.

Konkurrens ska enligt utredaren leda till att det kommer att flera aktörer för oss att välja mellan, bättre service och lägre priser.

Jag undrar hur många busslinjer det kommer att gå mellan Hällefors och Örebro, mellan Fellingsbro och Lindeberg. Blir det fler? Kommer företagsekonomiska intressen leda till att vi får tågtrafik med av- och påstigning i Kilsmo, Pålsboda och Finnerödja eller en länspendel mellan Nora och Örebro? Knappast!

Istället får vi ett oerhört komplext system där det blir svårare att samordna kollektivtrafiken optimalt för behov av arbetspendling, skolskjutsar, fritidsresor, färdtjänst och sjukresor. Det blir rörigt för resenärerna med olika operatörer kanske till och med på samma linjer, tidtabeller, taxesystem. Administrationsapparaten kommer att behöva öka rejält.

Jag tycker det är självklart att varje länstrafikhuvudman eller myndighet om man så vill själva ska få göra bedömningen om trafiken ska upphandlas och i sådana fall vilket omfattning. Om någon linje eller någon tur i kollektivtrafiken bär sig ekonomiskt vill jag att vi ska ha möjligheten att låta den trafiken subventionera mindre lönsamma linjer.

Kollektivtrafik är ett allmänt ekonomiskt intresse som ska erbjudas allmlänheten utan diskriminering. Med utredarens förslag får vi en kollektivtrafik formad av företagsekonomiska intressen.

Det är enligt min uppfattning inte den bästa vägen för att ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar, både där det bor många men också där det bor färre.

lördag 29 augusti 2009

Moderat härdsmälta

Flera ledande företrädare för moderaterna i landet ifrågasätter FN:s klimatpanel och klimatförändringarnas koppling till människans utsläpp av växthusgaser.

Moderaternas kongress beslutade igår att partiet ska verka för en utbyggnad av mer kärnkraft.

Är det här deras miljöpolitik? Den ger jag inte mycket för - Det tyder mer på en logisk härdsmälta.

Kanske får vi snart se kampanjer från moderaterna liknande denna:

Moderaterna - det nya miljöpartiet!
På vår kongress har vi kommit fram till att vi ska verka för en utbyggnad av kärnkraften.

Med mer uranbrytning, kärnbränsle, kärnkraftverk och kärnavfall och de risker det för med sig vill vi gå framåt mot nya strålande tider.

Rösta på moderaterna för en mer spännande och strålande framtid!

fredag 28 augusti 2009

Politisk enighet om att införa trängselskatt

I Göteborg är man eniga om att införa trängselskatt. Även moderaterna som tidigare tydligt avvisat idén står nu bakom beslutsförslaget. Man har insett att de positiva följderna är större än de negativa.

- Om man talar med folk på gatan utan att sätta in frågan i sitt sammanhang kanske de är negativa, säger kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka Per Ödman (M), men om man vänder på det hela och frågar om de kan tänkas betala 10-15 kr för att lättare komma in i Göteborg blir nog svaret annorlunda (Dagens Samhälle 25-2009).

I Örebro vill miljöpartiet se vad en trängselskatt skulle innebära. I Göteborg räknar man med minskad trängsel, positiva miljöeffekter (minskade utsläpp av koldioxid och hälsofarliga partiklar, minskat buller) och att intäkterna kan leda till förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik.

Den största delen av biltrafiken i Örebro stad utgörs av korta resor där andra reseformer skulle vara möjliga. Trängselskatter skulle kunna skapa möjligheter att göra gång, cykel- och kollektivtrafiken mycket mera attraktiv.

I centrum (Rudbecksgatan-Östra Bangatan-Hertig Karls Allé) passerar mellan 20 000 och 26 000 fordon per dygn. En avgift på 10 kr skulle generera upp till 260 000 kr i intäkter per dygn. Skulle effekten bli att fler väljer att resa kollektivt eller gå och cykla minskar förstås intäkterna men alla positiva miljöeffekter kommer till istället.

Alla vill värna om miljön, klimatet och sin hälsa - varför inte titta på hur en trängselskatt skulle kunna användas för detta i Örebro.

torsdag 27 augusti 2009

Varför inte dela mer

Enligt SCB var närmare 8 % av Sveriges arbetsföra befolkning drygt 700 000 personer, utan arbete i juli i år.

I en internationell jämförelse sticker vi inte ut på något sätt. Spanien har nästan dubbelt så hög andel arbetslöshet som Sverige. Även Tyskland och Finland har högre medan Danmark och Nederländerna har lägre, knappt hälften så stor som den svenska.

Jämförelser är förstås intressanta. Skillnader kan leda till reflektion och att vi lär av andra. Ibland (alltför ofta) väljs länder och utgångsvärden för få fram resultat att slå varandra i huvudet med i fåniga politiska debatter.

Det är inte mitt syfte i det här inlägget. Jag vill lyfta fram en annan aspekt.

Samtidigt som vi har många arbetslösa som inget hellre vill än arbeta har vi en stor grupp människor som upplever att de går på knäna i sina arbeten, som är tyngda av ett arbetstempo som de inte mår bra av.

Vi måste hela tiden effektivisera, bli bättre, färre människor ska prestera mer och på kortare tid!?

De som har ett arbete hade i juli i genomsnitt 34 sjukskrivningsdagar per år. Strax innan sommaren var nästan 120 000 människor sjukskrivna. Ungefär 24 000 av dessa hade varit sjukskrivna i mer än ett år.

Utan att ha någon konkret vetenskaplig källa att hänvisa till tror jag att en stor del av denna ohälsa har sitt ursprung i de höga produktivitetskraven i arbetslivet och i utanförskapet man lätt kan hamna i när man inte har jobb.

Varför ska människor behöva gå arbetslösa när andra jobbar ihjäl sig. Varför inte dela mer både på resurser och det arbete som behöver göras? Det tror jag vi alla skulle må gott av!

lördag 22 augusti 2009

Fler upptäcker videokonferensen - nu även jag

Jag läste i Svenska Dagbladet igår. Lågkonjunkturen har fått företag att se över möjligheterna att minska på affärsresandet för att sänka sina kostnader. Fler och fler installerar system för hålla kontakt med kunder och medarbetare över världen via dator- och videokonferenser.

Fysiska möten är viktiga men visst är det så att mycket kan lösas utan att man träffas fysiskt på en och samma plats. Numera finns både programvara för att dela och arbeta i flera gemensamma dokument samtidigt från olika platser och digital ljud- och videoutrustning för att både kunna höra och se varandra.

Det finns stora potentialer i dessa möjligheter till virtuella möten. Vi kan minska på resandet, dess miljöpåverkan, kostnader och spara tid, tid som vi kan ägna oss åt att göra andra nyttigheter i vårt arbete eller till att ta hand om oss själva och våra vänner.

Jag ska lägga lite mer tid på att lära mig använda de här nya verktygen. Trots att jag arbetat på min arbetsplats i nästan fem år var det precis innan semestern jag fick reda på att vi har en videokonferensutrustning. Nu har jag och några kollegor spridda över landet bokat tid för ett möte - inte i Stockholm där vi brukar träffas med alla resor det innebär - utan via videokonferens.

tisdag 21 juli 2009

Klart att vi ska ha kilometerskatt

Lastbilstrafiken ökar och ökar och med den koldioxidutsläppen, andra miljöfarliga avgaser, olyckor, bullerproblem och vägslitage.

Ett skäl till att den tunga trafiken växer är att den är subventionerad.
De skatter som tas ut av lastbilarna idag räcker inte för att betala de kostnader trafiken orsakar.

Genom att införa en kilometerskatt för tung lastbilstrafik sulle vi kunna styra över en stor del av godstransporterna (inte alla) till järnväg, effektivisera de kvarvarande och genom en annan samhällsstruktur minska behovet av transporter.

En sådan skatt skulle gynna den lokala produktionen och handeln. När det blir ekonomiskt mer fördelaktigt att hålla transporter nere ökar förutsättningarna för lokala entreprenörer, företagare och medborgare att mötas på hemmaplan.

Den svenska åkerinäringen skulle konkurrera mer jämställt med utländska fordon som idag, helt lagligt, kan köra genom Sverige nästan helt skattefritt.

Det är tråkigt att den borgerliga regeringen inte tar miljöfrågorna på allvar och driver kilometerskattsfrågan nu när man innehar ordförandeskapet i EU. Infrastrukturminister Åsa Torstensson argument för att låta bli håller inte. Det finns det flera utredningar som visar.

Alternativ till tunga vägstransporterna kommer när de får bära sina egna kostnader.

torsdag 16 juli 2009

Jag - lagbrytare i Litauen

Kärlek och sexualitet som inte tar sig uttryck i den traditionella kvinna-man relationen tycks för många vara väldigt skrämmande.

I Litauen har man fattat beslut om att införa en lag där man förbjuder positiv information om homo- och bisexuella samt polygama relationer.

Varför ska jag, någon annan eller samhället värdera andra människors kärlek till varandra och dess uttrycksformer så länge den baseras på jämlikhet och inte inkräktare eller kränker andra människor?

Jag är normalt sett en förespråkare för att lagar ska följas men om jag kommer till Litauen och olika samlevnadsätt kommer på tal kommer jag att bli en lagbrytare.

tisdag 14 juli 2009

Inte svårt att öka tempot om man stått still

Centerpartiets riksdagledamot från Örebro län och en partikollega till henne framför idag i en debattartikel i Nerikes Allehanda hur viktiga centerpartiet varit för att lyfta miljöfrågorna i svensk politik och duktiga de är idag i arbetet mot klimatförändringarna. Efter tre år i regering ökar de nu, enligt egen utsaga, tempot.

Samtidigt passar de på att slå på miljöpartiet som i deras ögon, i motsats till vad flertalet miljöorganisationer anser, tycks vara sämst i att ta miljöhoten på allvar.

Kanske är de yrvakna - i bästa fall på väg att vakna ur sin Törnrosasömn. Några miljöpartier är inte i alla fall centerpartiet och de andra borgerliga partierna ännu hur mycket de än skryter om sina insatser för miljön i debattartiklar.

I Sverige släpper vi ut ca 7 ton koldioxidekvivalenter per person och år. För att begränsa klimatförändringarna till en ökning av jordens medeltemperatur med 2 grader Celcius måste utsläppen minska till ca 900 kg per person och år.

En medeltemperaturökning på 2 grader kommer redan det att innebära kraftiga, snabba och allvarliga förändringar i livsförutsättningar på jorden. Vi i Sverige kommer troligen ganska lindrigt undan medan andra områden på vårt klot kommer att bli hårt drabbade.

Miljöpartiet menar att vi måste ta ansvaret för miljön solidariskt!

Vi har betydligt högre ambitioner än den borgerliga regeringen men även än de andra oppositionspartierna.

Vi vill minska dagens miljöhot utan att öka andra eller skapa nya som t ex centerpartiet och de andra borgeliga partierna gör genom att satsa på kärnkraft.

Miljöpartiet vill inte lägga över ansvaret och den ekonomiska bördan att lösa problem vi i västvärlden skapat på utvecklingsländerna. Vi måste göra det möjligt för dem att utvecklas utan de missstag vi gjort och samtidigt i vårt eget land minska utsläppen till en nivå som är solidarisk och långsiktigt hållbar.

Vi vill inte lägga över ansvaret för våra miljöskulder och dess konsekvenser på våra barn och barnbarn. Vi vill vidta åtgärder nu!

Nivån i alliansregerings klimat- och energipolitik ligger under den ribba som miljöpartiet och de andra oppositionspartierna tagit sats för och kommit över i sitt gemensamma alternativ till klimat- och energipolitik.

Miljöpartiet vill förstås höja ribban ännu högre och fortsätter att arbeta för det. Det är nödvändigt om vi ska klara av att begränsa klimatförändringarna.

Att öka tempot är inte så svårt om man tidigare stått still. Vi får hoppas att centerpartiet vaknar upp ur sin sömn, tar miljöhoten på större allvar och inte bara ökar tempot utan också rör sig åt rätt håll.

torsdag 9 juli 2009

Svensk säker kärnkraft riskfylld

Det finns skäl att vara orolig. Flera allvarliga incidenter har inträffat och tycks inträffa regelbundet vid vad som tidigare kallats bland världens säkrast kärnkraftverk.

Det har varit materialfel, fel i rutiner och personal som brutit mot egna säkerhetsregler. Nu senast vid kärnkraftverket i Ringhals där Strålskyddsmyndigheten anser bristerna så allvarlig att de måste göra särskilda tillsyner och också styra verksamheten genom särskilda villkor.

Rapporter om allvarliga brister i säkerheten och incidenter vid kärnkraftverk kommer även från andra delar av världen.

Det är tur att det finns alternativ till kärnkraften. Det är inte bara under drift som den utgör en risk. Även brytningen av kärnbränsle och hanteringen av uttjänt bränsle skapar enorma miljöproblem idag och utgör ett hot under en så lång tid framöver (över 100 000 år) att det är svårt att greppa.

Jag vill inte lasta över den risken, de problemen och hoten på kommande generationer.

Det är dags att satsa de resurser som nu läggs på att hålla kärnkraften vid liv på att energieffektivisera, minska behovet av energiförbrukning och bygga ut en energiproduktion som är baserad på förnybara bränslen.

torsdag 25 juni 2009

Statoil utövar utpressning för att få sälja sprit

Nog kan man vänta sig ett större ansvarstagande av ett i huvudsak statligt ägt bolag?

I Litauen har man infört förbud mot nattförsäljning av alkohol i butiker för att motverka fyllekörning och dödsolyckor på vägarna.

Nu hotar Statoil Hydro, majoritetsägt av norska staten, med massuppsägningar i Litauen om de inte får sälja alkohol på sina bensinstationer nattetid.

onsdag 24 juni 2009

Nej tack till mer sprit, missbruk, misshandel och misär

Anna Bergqvist, moderat riksdagspolitiker, vill marknadsföra den svenska landsbygden genom att göra det möjligt för gårdsbutiker att sälja egentillverkad sprit.

Sverige befinner sig i ett underläge konkurrensmässigt jämfört med andra länder i denna fråga, menar hon och syftar på att man i vårt land bara kan köpa alkohol på Systembolaget eller på restauranger med utskänkningstillstånd. Spriten skulle vara en lockvara och sätta fart på turistnäringen.

Nog kan alkoholen sätta fart på det ena och det andra! Det finns mycket tydliga samband mellan tillgång till alkohol och missbruk, misshandel, social misär, trafikolyckor och sämre folkhälsa.

Vi behöver inte mer sprit för att marknadsföra Sverige och må bra!

Om jag har att välja mellan ökad tillgång till alkohol med ytterliggare misshandelsfall, barn som växer upp i missbruksmiljöer och söndertrasade familjer m m eller en strikt alkholpolitik väljer jag klart det senare.

Den uppfattningen presenterades även av utredaren Anita Werner, som fått i uppdrag att göra en översyn av Alkhollagen, i det betänkande hon överlämnade till Sveriges äldre- och folhälsominister i våras.

Det är bara att hoppas att regeringen och riksdagen låter folkhälsoperspektivet väga tyngre än spritförsäljarnas ekonomiska intressen.

torsdag 18 juni 2009

Jag vill införa miljökvalitetsnormer för vatten

Miljömålsrådets utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen visar att vi inte klarar att uppnå målen om vi inte vidtar fler kraftfulla åtgärder. Det gäller även målen som rör våra sjöar, vattendrag, kuststräckor och hav, myllrande våtmarker och grundvatten.

Just nu pågår en remissrunda i Sverige kring förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för uppnå och värna god vattenkvalitet i våra svenska vatten. Ett viktigt förslag i dessa planer är att införa flera miljökvalitetsnormer.

Igår var jag med och diskuterade Sveriges kommuner och landstings förslag till yttrande över dessa planer.

Jag tillstyrkte införande av miljökvalitetsnormer medan flertalet andra ledande kommun- och landstingspolitiker inte ville ha dessa. De menar att vad som är ekologiskt hållbart är en politisk fråga och att införandet av miljökvalitetsnormer skulle innebära att man inte längre får utsätta miljön för utsläpp och annan påverkan som den inte tål.

Det senare har de ju helt rätt i! Det är så jag och miljöpartiet vill ha det!

måndag 15 juni 2009

Väljarna är inte korkade!

Socialdemokraterna i Örebro ska nu, enligt en krönika i Nerikes Allehanda, påbörja sin valanalys efter EU-valet.

Krönikören använder större delen av sitt utrymme till att reflektera över andra partiers väljarstöd istället för sitt eget och uppehåller sig inte minst vid miljöpartiet.

Utvecklingen för Socialdemokraterna de senaste valen har inte varit särskilt positiv. Kanske finns det skäl att vara mer självkritisk?

Stödet för (S) i EU-valet i Örebro minskade från 29,12 % år 2002 till 26,98 % (trots att de knackade dörr hos 9 000 Örebroare).

I de senaste kommunalvalen har (S) stöd minskat från 41,7 % år 2002 till 37,89 % år 2006.

Miljöpartiet fick i Örebro ca 20 % högre stöd i EU-valet än i riket. Miljöpartiet ökade, både i riket och kommunen. I Örebro fördubblade vi nästan vårt valresultat från 6,33 % till 12,05 %.

De senaste kommunalvalen har också visat ett ökande stöd för miljöpartiet från 5,2 % till 5,76 %. Jag tror att ökningen kommer att bli ännu större i kommande val.

Om väljarna i Örebro kommun inte sett och trott att miljöpartiet, på varje politisk nivå, hittar de bästa samarbetsformerna för att få igenom så mycket som möjligt av partiets politik hade vi aldrig fått ett så starkt och ökande stöd.

Konsumentmakt - Jag och Ciao Ciao går skilda vägar

När jag går ut och äter förväntar jag mig ett gott bemötande och god service. Om jag skulle ta emot en beställning skulle jag göra vad jag kunde för att få kunden nöjd. Det är uppenbarligen inte målet för personalen på pizzerian Ciao Ciao i Örebro.

Jag ville köpa pizza häromkvällen till mig själv och till min flickvän. Vi hade båda funnit de pizzor vi ville ha men flickvännen äter inte skinka som fanns som en av flera andra önskade ingredienser på hennes pizza.

Jag bad att få byta skinkan mot en annan ingrediens varpå följande konversation utspelade sig:

- Nej, det får ni inte, men vi kan ta bort den. Vill ni ha mer av något annat får ni betala extra för det.
- Varför kan ni inte bara byta skinkan mot lite mer kronärtskocka som kostar lika mycket enligt er matsedel?
- Nej, vi gör inte så. Det står här (expediten pekade på matsedeln). Vi kan ta bort skinkan men ni får betala fullt pris ändå.
- Min flickvän äter inte skinka, skulle ni kunna lägga den på min pizza istället, frågade jag då.
- Nej!

Där tröt mitt tålamod. Jag hade förstås kunnat låta dem grädda pizzorna som de var och flytta skinkan själv vid bordet men om deras serviceambition inte är högre än vad denna konversation gav uttryck för är det inte en pizzeria jag vill äta på och heller inte rekommendera mina vänner. Det sa, jag till dem. Jag vill till och med vill avråda från att stödja en sådan pizzeria. Det sa jag också i min irritation.

- Du behöver inte komma tillbaka hit, fick jag till svar.

Där skildes våra vägar. Jag och min flickvän åkte till en annan pizzieria och fick det bemötande och den service jag tycker man kan förvänta sig.

Kanske kan konsumentmakten få Ciao Ciao att få till både god service och goda pizzor?
Har ni vägarna förbi, titta in och referera gärna min erfarenhet och prova om ni kan få dem att förbättra sin service.

söndag 14 juni 2009

Stötta oss att rädda konstsnöspåret

Antingen är de dåligt insatta eller också har de blivit vilseledda.

Karlslunds IF har gått ut med ett upprop där de påstår att "Politikerna i Örebro vill ta död på på skidsporten genom att förbjuda all fortsatt snöproduktion på det fina konstsnöspåret i Ånnaboda".

Jag är en av politikerna i Örebro. Jag vill inte ta död på skidsporten i Ånnaboda. Jag känner heller inte till någon annan politiker i majoriteten som vill göra det.

Däremot känner jag till en del oppositionspolitiker som gärna vrider på sanningen för att få sig själva att framstå i bättre dager och svartmåla majoriteten.

Sedan en lång tid tillbaka har man tagit ut mer (mycket mycket mer) vatten ur Ånnabodasjön och på ett annat sätt än vad vattendomen medger. Den absolut största delen av vattnet har använts för snöproduktion till slalombackarna.

Hur mycket vatten man får ta ut beslutas av en miljödomstol och inte av kommunen. Det är alltså vattendomstolen som måste övertygas om att det behövs en ny vattendom som möjliggör uttag av vatten till konstsnöspåret och slalombackarna.

Hjälp oss istället för att svartmåla oss. Vi gör vad vi kan för att hitta en lösning.

tisdag 9 juni 2009

Även barn och ungdomar har rätt till en bra miljö

Har samhället något ansvar för barn- och ungdomars skolmiljöer?

Tidigare fanns det rekommendationer från Skolöverstyrelsen om hur skolmiljöer skulle utformas. Nu är ansvaret till stor del överlämnat till kommunerna. En del regleras tydligt i lagtext t ex lägsta takhöjd (!?) medan annat måste ges uttryck i en politisk målbild.

Hur vill vi att trafikmiljön ska se ut kring en skola? Är det lämpligt att placera skolor i industriområden? Hur vill vi att ljudmiljö ska vara vid och i en skola? Accepterar vi vilken luftkvalitet som helst?

Har skolbarn någon rätt till att ha en utemiljö där de kan ta igen sig och koppla av från studierna med lek eller fysisk aktivitet på raster och håltimmar? Vilka krav ska vi i sådana fall ställa på en sådan?

Har eleverna rätt till säkra utrymningsvägar, gott inomhusklimat, bra inomhustemperatur och frisk luft? Ska alla vara välkomna till skollokalerna - Är lokalerna tillgängliga även för människor med funktionsnedsättningar?

Det finns de som tycker att samhället och kommunen inte ska ställa några krav alls utan överlämna ansvaret till skolornas huvudmän och elevernas och föräldrarnas val.

Det tycker inte jag! Jag tycker att barn och ungdomar har rätt till en bra miljö. Jag tycker att samhället har ett ansvar för barns- och ungas skolmiljöer. Jag tror att det är nödvändigt att samhället ställer krav för att alla elever ska få bra och trygga skolmiljöer. Det svåra är att formulera dessa på ett klokt sätt.

torsdag 4 juni 2009

Hyresgästföreningen skjuter på mp

På hyresgästföreningens webbsida kan man läsa att deras grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimliga kostnader. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Jag tycker att det är bra målsättningar och upplever att även miljöpartiet arbetar för dessa i Örebro kommun och det kommunalägda bostadsbolaget ÖBO.

I Örebro tycks Hyresgästförening också ha andra mål. Ett av deras främsta mål tycks vara att kritisera miljöpartiet och enskilda miljöpartistiska företrädare. Idag i en påkostad halvsidesannons i tidningen Örebroarn.

Det tycker jag är fult!

Bakgrunden till Hyresgästföreningens annons är att Örebro kommun inte ordnar en folkomröstning rörande utförsäljning av 1 000-1 500 av totalt 23 059 lägenheter som Hyresgästföreningen vill, agerat och haft namninsamling för.

I demokratisk ordning har man vägt för- och nackdelar med både försäljning av en mindre andel av ÖBO:s bostadsbestånd och folkomröstning. Kommunstyrelsen landade i en annan uppfattning än Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen påstår sig vara politiskt obunden. Deras agerande efter kommunstyrelsens beslut får dock mig att undra och är enligt min uppfattning ett riktigt lågvattenmärke.

tisdag 2 juni 2009

Ge oss Sverige tillbaka!

Så skriver Sverigedemokraterna i deras kampanjbroschyr i Örebro inför EU-parlamentsvalet den 7 juni.

Jag förstår inte vad de menar? Är Sverige Sverigedemokraternas och vilka är det i sådana fall som tagit Sverige ifrån dem?

Sverige är värt att bevara, säger de också! Inte bara Sverige, säger jag. Vi måste vara med och värna hela vårt jordklot!

Svenska skattemedel till svensk välfärd, säger Sverigedemokraterna. Självklart, säger jag. Svensk välfärd som omfattar alla som vistas i vårt land. Jag tycker också att det är självklart att vi ska hjälpa människor och länder utanför Sverige som behöver hjälp.

Svenska jobb till svenska löntagare, säger de. Jag känner jättemånga som arbetar eller vill arbeta i andra länder. Det är bra att det finns möjligheter att arbeta på olika platser i världen och att andra har möjlighet att arbeta i Sverige.

Riv murarna mot omvärlden, säger jag. Sverigedemokraterna vill bygga kraftigare murar, fängelsemurar omkring dem själva?

Sverigedemokraternas politik tycks bygga på rädsla för förändring. Världen behöver förändras.

Vi behöver bli mer solidariska med vår omvärld!

onsdag 27 maj 2009

Inga glada grisar i Danmark


Jag blir oerhört upprörd och ledsen över att det finns människor som ser djur enbart som köttfabriker. Jag blir besviken på våra livsmedelskedjor som inte bryr sig hur de livsmedel de säljer framställs.

Kortsiktiga ekonomiska intressen får människor att bete sig som svin! Nej, att kalla någon som beter sig illa för svin känns inte rätt. Det är inte svinen som beter sig illa det är människorna!

Det är de som tror sig stå över alla andra varelser, tycker sig ha rätt att ta för sig och inte bryr sig om djurens naturliga behov som sjunkit längst ner i värdighetsskalan.

Det är inte grisarna som ska buras in. Det är uppenbart vi som behöver galler av starkare djurskyddslagstiftning och kontroller.

Djurskyddslagstiftningen i Danmark är under all kritik. Det finns bara en sak att göra. Sluta köpa danska livsmedel! Efterfråga och köp KRAV-märkta och ekologiska livsmedel när så är möjligt.

Det är långsiktigt värt priset!

Grannfejden

Det är inte bara Robert Aschberg som får möta grannar som inte kan komma överens. Det tycks även ingå i en byggnadsnämndsordförandens uppgifter.

Idag har jag spenderat en timme att tala med några grannar som inte själva kan komma överens om hur ett servitut (rättighet) till att köra över en given fastighetsägares tomt ska nyttjas och betalas.

Jag lär mig oerhört mycket i dessa möten och upptäcker att det finns oerhört mycket mer att lära sig.

Mötet idag har bl a lett fram till att jag kommer att var mycket restriktiv med att föreslå servitut som ett redskap för att skapa tillfart till en fastighet.

Det har gjort det ännu tydligare att, i all vämening, tillåta mindre avvikelser från en detaljplan ofta skapar problem i ett senare skede. Grannar är överens när bygglovet söks men när åtgärden väl är klar visar det sig att grannarna och ibland inte ens den sökande själv insett konsekvenserna.

En stor de av de medborgare som skällt på mig för att jag inte velat tillstyrka bygglov i strid med detaljplanen skulle troligen skällt på mig i efterhand om jag beviljat.

Hur man än gör har man ändan bak, eller hur man nu säger!

tisdag 26 maj 2009

Sätt inte barn i skuld

Det är bra att barn och unga stegvis lär sig och får ta allt större ansvar för sin egen ekonomi. Det är dock inte bra att barn kan skuldbeläggas.

De flesta har säkert hört talas om barn med stora parkeringsskulder. Hur kan det vara möjligt? Det är väl knappast barn som parkerar bilar på avgiftsbelagda parkeringsplatser.

I Örebro län är ca 800 barn och ungdomar skuldsatta av Örebro läns landsting. Huvudsakligen för att de uteblivit från tandläkarbesök utan att lämnat återbud och debiterats för detta. Den gemensamma totala skulden är omkring 700 000 kr.

Det är förstås ett slöseri av våra gemensamma resurser att inte lämna återbud när man får förhinder. Att ta ut en avgift för uteblivet besök kan vara ett sätt att markera att detta inte är acceptabelt.

I båda exemplen ovan (det finns säkert flera) tycker jag dock att det är vårdnadshavaren som ska ta ta det ekonomiska ansvaret. Barn ska inte behöva möta vuxenlivet skuldsatta.

När miljöpartiet i Örebro läns landsting blev varse om att landstinget skuldsätter barn tog vi upp frågan i landstingsfullmäktige. Det har gett resultat. Nu finns det ett förslag att landstinget ska betrakta barnens vårdnadshavare som geldenärer istället för barnen själva.

Toppen! Beslut i morgon!

måndag 25 maj 2009

Din röst en viktig röst i EU-valet

Snart är det val till EU-parlamentet. Om du har fått ett röstkort kan du rösta redan idag. Jag vill uppmuntra dig som får rösta att göra det. Valdeltagandet i EU-valet har varit lågt och det är något vi måste ändra på av flera skäl.

Historiskt sätt är EU:s viktigast uppgift att värna den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital. Det tycker jag att vi måste ändra på!

EU:s viktigaste uppgifter borde vara att värna en rättvis fördelning av jordens resurser och en utveckling till en världsordning där vi inte använder mer resurser än vad som är långsiktigt hållbart.

EU måste förändra:

  • Sitt jordbruksstöd så att det inte subventionerar produktion av livsmedel med kemikalier som förgiftar våra jordar och dumpning av livsmedlen på världsmarknaden som slår ut utvecklingsländernas möjligheter till självförsörjning och utveckling av ett hållbart jordbruk.
  • Sin fiskepolitik. Med skattesubventioner har vi fiskat ut bestånden i våra egna vatten och nu ägnar vi oss åt att fiska på fattigare länders vatten. Snart har vare sig vi eller dessa länder någon fisk kvar och stora ekosystem hotas att slås ut.
  • Sin energipolitik. Det som tagit miljontals år att bilda förbrukar vi på mindre än två hundra år med svåröverstigliga konsekvenser för klimatet. Fossila ändliga energislag måste ersättas med förnybara. Även uranet är ändligt som om man vill använda för att ersätta olja och kol kommer att ta slut inom en mansålder. Det radioaktiva avfallet däremot utgör en dödlig fara i mer än 100 000 år.

EU måste riva

  • Sina murar mot omvärlden. Västvärldens sätt att leva skapar stora orättvisor i världen. Orättvisor leder till krig! Krig leder till behov av skydd och människor på flykt från sina hemländer. Genom Schengenavtalet, transportöransvaret och Dublinkonventionen hindrar vi människor i nöd att få hjälp. Detta måste vi ändra på!
EU måste stoppa
  • Människohandeln. Varje år forslas 600 000 - 800 000 kvinnor och barn mer eller mindre ofrivilligt över internationella gränser. Den största andelen för sexuella ändamål. Inget land tycks gå fritt från mänsklig trafficking och dess mångfacetterade skadeverkningar. Ett samarbete över gränserna för att stoppa denna verksamhet måste till.
Den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital leder inte till någon förändring i riktningen ovan. Därför behövs en ny politik i EU. Det kan din röst på Miljöpartiet vara med och medverka till!

tisdag 19 maj 2009

Stoppa övervakningssamhället

Våga vara Nej-sägare! Ofta utmålas nej-sägarna som bromsklossar, negativa mot utveckling. Det kritikerna till nej-sägarna glömmer bort är att nej alltid innebär ett JA till något annat.

Jag säger NEJ tack till en lagstiftning som i civilmål ger mediebolagen tillgång till min privata datatrafik. Den har de inget med att göra! Stora intrång i privatlivet som husrannsakan och avlyssning av tele- och datatrafik ska förbehållas allvarliga brottsmål.

Ipred är ett exempel på integritetskränkande lagstiftning. Den öppnar för en grov rättsosäkerhet där film- och skivbolag får agera privatspanare och begära ut information om vad privatpersoner gör på Internet.

Om det är upphovsrätten man vill värna får man hitta andra metoder än att tjuvlyssna på din och min datortrafik. Vi kan åka till månen så självklart måste det gå att hitta moderna och rättssäkra lösningar för kulturspridning på nätet.

Ipred är från början är ett EU-direktiv. Det är viktigt att vi tar strid för en friare syn på kulturspridning på EU-nivå. På Miljöpartiets kongress i helgen fastställdes vårt valmanifest inför EU-parlamentsvalet lagt. En av de punkter vi särskilt valt att lyfta fram är kampen mot övervakningssamhället.

Ipred är är integritetskränkande, riskerar drabba människor som inte gjort något brottsligt alls och är onödigt.

söndag 17 maj 2009

Allergier ökar med ökad BNP

Våren är en jobbig period för många - I den industrialiserade världen, ska man kanske tillägga.

På hundra år har risken för att ett svenskt barn ska drabbas av allergi ökat från 1 procent till 40 procent. I ett citat i tidningen Fokus säger professor emeritus i allergiprevention vid Karolinska institutet Bengt Björksten att förekomsten av allergi generellt kan kopplas till ett lands BNP.

Förekomsten av allergier verkar ha många orsaker. Det är klarlagt att det finns en ärftlig faktor. Rökning och fetma innebär en ökad risk för astma. Det finns studier som visar på samband mellan exponering för tobaksrök och allergi.

Studier visar att barn uppvuxna på bondgård löper mycket mindre risk att drabbas av allergier. Det tyder på att om vi utsätts för fler normala bakterier, som bl a tidigare fanns i våra livsmedel, utvecklas vårt immunförsvar på ett mer korrekt sätt.

Luftföroreningar ökar utvecklingen av både astma och allergi. Den ökade kemikalieanvändningen tycks också vara en orsak till att fler utvecklar allergier.

De finns de som talar om att vi istället för att leta orsaker ska fokusera på behandlingar. Visst måste vi hitta bra behandlingar till dem som redan drabbats men det får inte förta arbetet med att komma tillrätta med grundproblematiken - att vi bygger ett samhälle som gör människor sjuka.

lördag 16 maj 2009

Idiotiskt att planera för olje- och gasutvinning i Arktis

Människans användning av fossila bränslen har lett till klimatförändring som om vi inte snabbt avvecklar vårt bruk av olja, gas och kol kommer att få förödande konsekvenser. Trots denna kunskap tycks världens makthavare göra allt för att finna nya olje- och gasfyndigheter.

Man uppskattar att 30 % av världens olje- och gasreserver finns kring Nordpolen. Hittills har de varit svåråtkomliga på grund av det arktiska klimatet men klimatförändringarna ökar möjligheten att utvinna mer olja och gas i den känsliga miljön. EU-kommissionen presenterar nu en skiss för hur detta ska kunna gå till. Hur man får ökad utvinning att gå ihop med minskad användning av fossila bränslen är för mig oförståeligt.

Inför och under Sveriges kommande EU-ordförandeskap har regeringen möjligheter att faktiskt göra något betydelsefullt i frågan om gas- och oljeutvinningen och vår klimatpåverkan. Det finns förnyelsebar, klimatneutral energi och redan utvecklad teknik att använda den. Vad som ännu saknas är makthavare som vågar lämna ett fossilt tänkande och fatta de beslut som krävs för att även våra barn och barnbarn, låglänta länder, djur och natur ska ha framtid.

fredag 15 maj 2009

Bättre med sex

timmar än sex grader

FN:s miljöorgan (UNEP), internationella fackföreningsfederationen och arbetsgivaroranisationen visar i en rapport att arbetstidsförkortning minskar människans klimatpåverkan.

FN:s klimatpanel IPCC konstaterar att klimatförändringarna går fortare än man tidigare prognosticerat och att vi måste vidta kraftigare och snabbare åtgärder för att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till en hanterbar nivå.

IPCC värsta scenario med en 6 graders ökning av medeltemperaturen är inte längre bara en mardröm. Det kan bli en realitet.

Vi kan fortfarande vända utvecklingen!

Vi i västvärlden har egentligen mer resurser än vi behöver. Låt oss använda och fördela dessa klokt och rättvist! Då kan vi både lönearbeta mindre och rädda världen på samma gång.

torsdag 14 maj 2009

Skydda Somalia mot de europeiska piraterna

Västvärlden sätter in stridsfartyg för att skydda sina egna värdefulla transportfartyg från pirater utanför Somaias kust men när det gäller att skydda Somalia från tjuvfiskande europeiska fartyg är man passiv.

Tjuvfisket har lett till minskade inkomster för somalier som lever längs kusten och kan vara en av anledningarna till att människor sökt sig till piratverksamhet i stället. Enligt den somaliska fiskeriministern opererar cirka 220 tjuvfiskande fartyg på somaliskt vatten och det är framförallt europeiska fartyg.

Detta tycker jag är oacceptabelt men tydligen inte Sveriges försvarsminister, Sten Tolgfors!

Den EU-ledda operationen har som syfte att skydda FN:s mattransporter till behövande i Somalia men också att skydda den kommersiella trafiken i Adenviken.

Jag anser att insatsen borde vidgas till att också innefatta att begränsa de utländska fartygens tjuvfiske.

Sten Tolgfors, säger, enligt Sveriges Radio Ekot, att det inte är aktuellt att ingripa mot europeiska eller andra utländska fartyg som tjuvfiskar på somaliskt vatten.

Varför inte, herr försvarsminister? Är vi bara beredda att ingripa när våra egna ekonomiska intressen hotas?

onsdag 13 maj 2009

Täby - Vad håller ni på med?

Ska en kommun lära 11-åriga flickor att dricka latte, gå på spa och shoppa?

Det verkar Täby kommun tycka och arrangerar därför en veckas sommarläger för 11-13-åriga flickor med namnet "Girl & The City". Lägret går bl a ut på att besöka varuhuset NK, gå på Spa, göra färganalys och dricka latte varje dag.

Hur tänker man i Täby kommun?

Vilka associationer vill man att barnen ska göra? Är det TV-serien "Sex and the city" som Täby kommun vill ska forma de unga flickornas självbild och verklighetsuppfattning?

Initiativtagaren i Täby kommun citeras i en av gratistidningarna i landet:

"Vi försöker se hur man kan få ungdomar intresserade av något som kan vara utvecklande."
Intressant syn på vad flickor behöver utveckla och vad som är utvecklande. Kanske kommer Täby även erbjuda pojkar i samma ålder denna möjlighet. De borde väl också få chans att utvecklas.

Slår det väl ut, borde inte alla som lämnat ungdomsåren och gått miste om denna utvecklingsmöjlighet erbjudas samma program? Vi eftersträvar väl ett jämställt och jämlikt samhälle?

fredag 8 maj 2009

Hjälp mig att inte torska

Världens yrkesfiskare håvar tillsammans upp cirka 94 miljoner ton fisk varje år . Mer än 70 procent av de marina fiskeområdena anses vara överfiskade eller fullt exploaterade. Överfisket hotar vår önskan att även i framtiden kunna äta fisk. Överfisket innebär också ett ekologiskt hot. Om en art minskar kraftigt riskerar det ekologiska samspelet mellan olika arter rubbas. I värsta fall kan hela ekosystem kollapsa.

Det här är ingen okänd kunskap inom fiskeindustrin. Inte heller bland våra beslutsfattare. Ändå tillåts överfisket pågå.

Vad gör dagligvaruhandeln då när inte industri och politiker tar sitt ansvar? Inte särsilt mycket! I de flesta manuella fiskdiskarna finner vi hotade fisk- och skaldjursarter. Varför väljer då handeln att köpa in dessa? För att kunderna efterfrågar dem?

Varför gör kunderna det? För att de tror att dagligvaruhandeln tagit sitt ansvar!

Konsumenterna ska inte behöva hålla reda på vilka fiskebestånd som är hotade.

  • Politiker - Förbjud försäljning av försäljning av utrotningshotade fisk- och skaldjur!
  • Fiskeindustri -Sluta fiska och saluföra utrotningshotade fisk- och skaldjur!
  • Livsmedelsbutiker - Anslå vid fiskdiskarna Världsnaturfondens konsumentguide som visar vilka arter vi kan äta med gott samvete!
Om vi ska kunna njuta av havets rikedomar även i framtiden måste vi ställa om till ett uthålligt fiske och långsiktigt hållbarkonsumtion nu.

torsdag 7 maj 2009

Ny i bloggvärlden

Då har jag börjat blogga som många andra! För att bli en bland mängden och inte vara utanför? Nej, snarare i hopp om att som bloggande politiker ge fler möjlighet att vara med, väcka intresse och stimulera till delaktighet i byggandet av en bättre värld.

Det låter kanske stort men jag är övertygad om att vi kan förändra världen - Till det bättre!

Inte genom att slå varandra med verbala konststycken, som jag uppfattar att många andra politiker ägnar sig åt, utan genom att synliggöra de politiska frågorna, försöka lyfta de bakomliggande värden vi eftersträvar att uppnå och hur vi vill göra det.

Dialog och ett gemensamt sökandet efter hållbara lösningar måste till. Att fortsätta använda jordens resurser som vi gjort hittills har inte varit framgångsrikt. Klimatförändringar, döda havsbottnar, förgiftade vattendrag och landområden, stora lokala och globala orättvisor är några tydliga exempel på detta.

Vi måste leva på ett sätt som inte tär på jordens resurser. Vi måste dela rättvist på jordens avkastning. Vi måste ta ansvar för vad vi gör och inte skapa problem för kommande generationer.

För att lyckas behöver vi förändra strukturer! För att förändra strukturer behövs engagemang. Vårt!