måndag 22 februari 2010

Fördubbla kollektivtrafiken till 2020

Ser man på utvecklingen under de senaste årtiondena har kollektivtrafikens betydelse minskat. År 1950 var kollektivtrafikens marknadsandel nära 50 procent om man jämför trafikslagen kollektivtrafik och bil. Sedan dess har kollektivtrafikens andel stadigt sjunkit och stabiliserat sig runt cirka 20 procent.

Under de senaste 50 åren har däremot trafikarbetet ökat drastiskt. Dess miljöpåverkan likaså. Trafikens klimatpåverkan framstår som ett av de största problemen. Vägtrafiken står för ungefär 30 procent av de klimatpåverkande koldioxidutsläppen.

Utöver klimatpåverkan skapar trafiken även andra miljöproblem som t ex luftföroreningar, buller och trafikolyckor.

Om vi kan öka andelen kollektivt resandet minskar vi alla dessa problem.

Miljöpartiet vill fördubbla andelen kollektivtrafik till 2020.

Hur kan man då uppnå det?

De kollektiva trafikslagen måste upplevas som smidigare, snabbare och mer prisvärda som alternativ till bilen.

Det behövs kraftiga investeringar för att öka kapaciteten och snabbheten i den spårbundna trafiken. I många städer och mellan närliggande tätorter skulle införandet av spårvagnar få flera att välja det kollektiva transportmedlen framför bilen.

För busstrafik skulle fler bussfiler och prioriteringar av busstrafik vid trafikljusreglerade korsningar göra resorna snabbare.

Ett gemensamt boknings- och betalsystem för kollektiva resor skulle göra det enklare att betala.

Trängselavgifter bidrar till ökad framkomlighet i våra större tätorter och ökade skatter på fossila bränslen gör kollektrafiken mer ekonomiskt attraktiv. Avgifterna och skatterna kan med fördel återinvesteras i kollektivtrafiken.

Nu har regeringen kommit med ett förslag till ny kollektivtrafiklag - kommer den att förbättra förutsättningar för kollektivtrafiken? Många är tveksamma till det!

Läs mer:

Daniel Helldén bloggar om lagförslaget.
Regeringskansliets betänkande.

torsdag 18 februari 2010

Låga betyg för länets vårdcentraler

Patienterna i Örebro län är mindre nöjda med sina vårdcentraler än patienterna i övriga Sverige. Vårdcentralerna får lägst snittbetyg i landet i en nationell jämförelse som SKL - Sveriges Kommuner och Landsting genomfört.

Miljöpartiet i Örebro läns landsting ser ett stort behov att utveckla primärvården till att bättre möta människors behov.

Det handlar om att öka tillgängligheten, förbättra bemötande och bredda kompetensen.

En del av detta sker genom ständigt pågående utvecklingsarbete men vi anser att det också krävs mer resurser till primärvården.

Läs mer:

Notis på SVT - Tvärsnytt om jämförelsen (18 februari 2010)
Kritik i Dagens Medicin mot SKL:s öppna jämförelser

Läkarutbildning till Örebro

Varför ska det vara läkarbrist i Sverige?

Redan idag uppskattas det saknas 1500 läkare i landet och prognoser pekar på att bristen på läkare kommer att öka.

Den akuta läkarbristen på många platser i landet leder till dyra lösningar för att upprätthålla kvaliteten i hälso- och sjukvården. Landstingen tvingas hyra in stafettläkare, kontinuitet i vårdkontakter och arbetsplatser försämras.

Mer än hälften av dagens läkare i landet kommer från utbildningar utanför Sverige, framförallt från Polen, Danmark, Ungern och Rumänien. I danmark utgör de svenska läkarstuderande närmare 30 procent av det totala antalet läkarstuderande.

Det här är inte rimligt!

Det behövs fler läkarutbildningsplatser i Sverige. Det finns stora fördelar med att dessa inte kommer till redan etablerade läkarutbildningsorter.

Jag vill se en läkarutbildning i Örebro. Örebro Universitet och Örebro läns landsting har tillsammans med flera andra aktörer under en lång tid arbetat med att bygga upp förutsättningar att bedriva en utbildning i Örebro.

En läkarutbildning i Örebro skulle bidra till att minska läkarbristen i landet, inte minst i Värmland, Dalarna och Örebro län.

Läs mer:

SVT:s uppdrag granskning inslag 1 och inslag 2 om bristen på läkarutbildningsplatser.
Läkarförbundets syn på läkarbristen.

torsdag 4 februari 2010

Kommunalt veto mot uranprospektering

Hållbar utveckling är en utveckling där vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Det pågår just nu en rovjakt efter mineraler i världen. De mest lättutvunna fyndigheterna börjar sina.

Gruvnäringen är idag viktig för svensk industri och ekonomi. Sett i ett längre perspektiv måste vi därför hitta ett sätt att ställa om den del av industrin som bygger på ett kontinuerligt uttag av minskande naturresurser till att bli experter på att återvinna redan ianspråktagna resurser. Det ger nya arbeten och en långsiktig hållbarhet inom den industriella näringen.

Även om gruvnäringen betyder mycket för vårt välstånd har den allvarliga avigsidor. Ett grundläggande problem är att enorma mängder material frigörs och riskerar att komma i kontakt med omgivningen, särskilt genom försurande och metallhaltigt processvatten och lakvatten från deponier.

Ett annat grundläggande problem är energianvändningen. Bearbetning och anrikning av malm är en mycket energikrävande verksamhet.

Det hållbara samhället måste visa solidaritet med kommande generationer genom att inte skapa en brist på ändliga resurser eller överlämna kontaminerade odlingsjordar, förorenade vattendrag och sjöar.

En av de värsta formerna av föroreningar i gruvnäringen sker vid brytning av uran. Vid provborrningar som sker på allt fler platser runt om i den svenska idyllen bildas processvattenvolymer av inte obetydlig storlek. Nivån på omhändertagandet av de mineralmängder som följer med upp i samband med dessa provborrningar är inte alltid den bästa. Riskfritt är det inte för miljön.

Den borgerliga regeringen är inne på att öppna upp för en utbyggnad av kärnkraften i Sverige trots att man lovade annorlunda i sitt gemensamma valmanifest inför valet 2006 och den efterföljande regeringsförklaringen.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har visat att en utbyggnad inte är ekonomiskt försvarbar eller nödvändig. Det är heller inte önskvärt med tanke på att kärnkraften bygger på en ändlig energikälla med mycket stora säkerhetsproblem både vad det gäller uranbrytning, drift och också avfallshantering. Vi vill istället satsa på energieffektivisering och uppbyggnad av förnybar energiproduktion.

Regeringens nya hållning kommer säkerligen också innebära en förskjutning i synen på brytning av uran i Sverige.

Idag har kommunen veto mot uranbrytning men att neka tillstånd är ett svårt beslut. Så som lagen ser ut idag innebär det oftast att säga nej till ett antal arbetstillfällen.

Jag vill att kommunerna ska ha möjlighet att säga nej redan inför provborrning för att lättare kunna fokusera kring de omedelbara konsekvenserna. Oavsett om det blir några framtida eventuella arbetstillfällen eller inte så blir det garanterat miljökonsekvenser av en provborrning. Miljöargumenten skulle ha lättare att vinna gehör med en sådan ordning. Det är lokalsamhället och den lokala miljön som står på spel när mineralfyndigheter exploateras.

Jag vill också se ett lagstadgat förbud mot uranbrytning. Det skulle skapa en tydlighet för både näringsliv och medborgare.

Satsa på ett rökfritt Sverige

Målet är väl motiverat. Det råder inga tvivel om att rökning skadar hälsan och orsakar mycket lidande. Varannan rökare kommer att dö i en sjukdom som orsakats av denna (o)vana.

Rökningen minskar totalt sett i Sverige men det finns tecken på att fler unga nu börjar röka.

Andelen manliga rökare i åldersgruppen 16-29 år har under 2009 ökat med 25 procent jämfört med 2008. Även det totala dagliga tobaksbruket för den här gruppen har ökat med två procentenheter till 29 procent.

Finland tar nu krafttag för att minska rekryteringen av nya rökare. Deras mål är att Finland ska vara rökfritt senast år 2040. Vi borde följa efter!

Ett sätt att arbeta mot målet är begränsa nyrekryteringen av unga rökare. Det finns ingen - med undantag av tobaksindustrin - som rimligtvis kan resa invändningar mot att unga aldrig ska bli rökare. De allra flesta som uppnått vuxen ålder utan att ha stiftat bekantskap med tobak gör det inte senare heller.

Erfarenheter från andra länder visar att marknadsföringsförbud och dold försäljning generellt minskar användningen av tobak – och i synnerhet bland unga.

Man borde också öka tillsynen av försäljning tobaksvaror och göra det mer kännbart för dem som bryter mot förbudet att sälja tobak till minderåriga.

Arbetsgivare och samhället skulle även tjäna på att satsa mer resurser på att erbjuda rökare rökslutarstöd.

Att sälja snus är inte en väntjänst

Swedish Match marknadsför snus som något positivt - Rökare kan använda deras snus för att bryta sitt rökberoende. De vill framstå som att de arbetar i hälsans tjänst och lobbar hårt för att snusförbudet i EU ska tas bort.

Samtidigt visar Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät att:

- Fyra av tio män som snusar röker också dagligen eller då och då. Snus leder alltså i hög grad till att man inte slutar röka utan får ännu ett beroende.
- Fyra av tio snusare har startat sitt tobaksbruk med snus.
- Endast fem procent av alla rökare som slutat har gjort det med hjälp av snus.

Karolinska institutet studier visar att bruk av snus ökar risken för cancer i bukspottskörteln och risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Snus orsakar även skador i munnen såsom frilagda tandhalsar och skadade slemhinnor.

Bland ungdomar ses en koppling mellan snusning och en riskabel alkoholkonsumtion, då de som snusar i större utsträckning också har en riskabel alkoholkonsumtion än de som röker eller de som inte använder tobak.

Rökningen i sin tur orsakar 6 600 förtida dödsfall varje år i Sverige - 18 dödsfall per dag.

Swedish Match gjorde en vinst på 2 miljarder kronor efter skatt 2008.

Hur mycket är en människas livsår och hälsa värd för Swedish Match och dess aktieägare?