onsdag 27 maj 2009

Inga glada grisar i Danmark


Jag blir oerhört upprörd och ledsen över att det finns människor som ser djur enbart som köttfabriker. Jag blir besviken på våra livsmedelskedjor som inte bryr sig hur de livsmedel de säljer framställs.

Kortsiktiga ekonomiska intressen får människor att bete sig som svin! Nej, att kalla någon som beter sig illa för svin känns inte rätt. Det är inte svinen som beter sig illa det är människorna!

Det är de som tror sig stå över alla andra varelser, tycker sig ha rätt att ta för sig och inte bryr sig om djurens naturliga behov som sjunkit längst ner i värdighetsskalan.

Det är inte grisarna som ska buras in. Det är uppenbart vi som behöver galler av starkare djurskyddslagstiftning och kontroller.

Djurskyddslagstiftningen i Danmark är under all kritik. Det finns bara en sak att göra. Sluta köpa danska livsmedel! Efterfråga och köp KRAV-märkta och ekologiska livsmedel när så är möjligt.

Det är långsiktigt värt priset!

Grannfejden

Det är inte bara Robert Aschberg som får möta grannar som inte kan komma överens. Det tycks även ingå i en byggnadsnämndsordförandens uppgifter.

Idag har jag spenderat en timme att tala med några grannar som inte själva kan komma överens om hur ett servitut (rättighet) till att köra över en given fastighetsägares tomt ska nyttjas och betalas.

Jag lär mig oerhört mycket i dessa möten och upptäcker att det finns oerhört mycket mer att lära sig.

Mötet idag har bl a lett fram till att jag kommer att var mycket restriktiv med att föreslå servitut som ett redskap för att skapa tillfart till en fastighet.

Det har gjort det ännu tydligare att, i all vämening, tillåta mindre avvikelser från en detaljplan ofta skapar problem i ett senare skede. Grannar är överens när bygglovet söks men när åtgärden väl är klar visar det sig att grannarna och ibland inte ens den sökande själv insett konsekvenserna.

En stor de av de medborgare som skällt på mig för att jag inte velat tillstyrka bygglov i strid med detaljplanen skulle troligen skällt på mig i efterhand om jag beviljat.

Hur man än gör har man ändan bak, eller hur man nu säger!

tisdag 26 maj 2009

Sätt inte barn i skuld

Det är bra att barn och unga stegvis lär sig och får ta allt större ansvar för sin egen ekonomi. Det är dock inte bra att barn kan skuldbeläggas.

De flesta har säkert hört talas om barn med stora parkeringsskulder. Hur kan det vara möjligt? Det är väl knappast barn som parkerar bilar på avgiftsbelagda parkeringsplatser.

I Örebro län är ca 800 barn och ungdomar skuldsatta av Örebro läns landsting. Huvudsakligen för att de uteblivit från tandläkarbesök utan att lämnat återbud och debiterats för detta. Den gemensamma totala skulden är omkring 700 000 kr.

Det är förstås ett slöseri av våra gemensamma resurser att inte lämna återbud när man får förhinder. Att ta ut en avgift för uteblivet besök kan vara ett sätt att markera att detta inte är acceptabelt.

I båda exemplen ovan (det finns säkert flera) tycker jag dock att det är vårdnadshavaren som ska ta ta det ekonomiska ansvaret. Barn ska inte behöva möta vuxenlivet skuldsatta.

När miljöpartiet i Örebro läns landsting blev varse om att landstinget skuldsätter barn tog vi upp frågan i landstingsfullmäktige. Det har gett resultat. Nu finns det ett förslag att landstinget ska betrakta barnens vårdnadshavare som geldenärer istället för barnen själva.

Toppen! Beslut i morgon!

måndag 25 maj 2009

Din röst en viktig röst i EU-valet

Snart är det val till EU-parlamentet. Om du har fått ett röstkort kan du rösta redan idag. Jag vill uppmuntra dig som får rösta att göra det. Valdeltagandet i EU-valet har varit lågt och det är något vi måste ändra på av flera skäl.

Historiskt sätt är EU:s viktigast uppgift att värna den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital. Det tycker jag att vi måste ändra på!

EU:s viktigaste uppgifter borde vara att värna en rättvis fördelning av jordens resurser och en utveckling till en världsordning där vi inte använder mer resurser än vad som är långsiktigt hållbart.

EU måste förändra:

  • Sitt jordbruksstöd så att det inte subventionerar produktion av livsmedel med kemikalier som förgiftar våra jordar och dumpning av livsmedlen på världsmarknaden som slår ut utvecklingsländernas möjligheter till självförsörjning och utveckling av ett hållbart jordbruk.
  • Sin fiskepolitik. Med skattesubventioner har vi fiskat ut bestånden i våra egna vatten och nu ägnar vi oss åt att fiska på fattigare länders vatten. Snart har vare sig vi eller dessa länder någon fisk kvar och stora ekosystem hotas att slås ut.
  • Sin energipolitik. Det som tagit miljontals år att bilda förbrukar vi på mindre än två hundra år med svåröverstigliga konsekvenser för klimatet. Fossila ändliga energislag måste ersättas med förnybara. Även uranet är ändligt som om man vill använda för att ersätta olja och kol kommer att ta slut inom en mansålder. Det radioaktiva avfallet däremot utgör en dödlig fara i mer än 100 000 år.

EU måste riva

  • Sina murar mot omvärlden. Västvärldens sätt att leva skapar stora orättvisor i världen. Orättvisor leder till krig! Krig leder till behov av skydd och människor på flykt från sina hemländer. Genom Schengenavtalet, transportöransvaret och Dublinkonventionen hindrar vi människor i nöd att få hjälp. Detta måste vi ändra på!
EU måste stoppa
  • Människohandeln. Varje år forslas 600 000 - 800 000 kvinnor och barn mer eller mindre ofrivilligt över internationella gränser. Den största andelen för sexuella ändamål. Inget land tycks gå fritt från mänsklig trafficking och dess mångfacetterade skadeverkningar. Ett samarbete över gränserna för att stoppa denna verksamhet måste till.
Den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital leder inte till någon förändring i riktningen ovan. Därför behövs en ny politik i EU. Det kan din röst på Miljöpartiet vara med och medverka till!

tisdag 19 maj 2009

Stoppa övervakningssamhället

Våga vara Nej-sägare! Ofta utmålas nej-sägarna som bromsklossar, negativa mot utveckling. Det kritikerna till nej-sägarna glömmer bort är att nej alltid innebär ett JA till något annat.

Jag säger NEJ tack till en lagstiftning som i civilmål ger mediebolagen tillgång till min privata datatrafik. Den har de inget med att göra! Stora intrång i privatlivet som husrannsakan och avlyssning av tele- och datatrafik ska förbehållas allvarliga brottsmål.

Ipred är ett exempel på integritetskränkande lagstiftning. Den öppnar för en grov rättsosäkerhet där film- och skivbolag får agera privatspanare och begära ut information om vad privatpersoner gör på Internet.

Om det är upphovsrätten man vill värna får man hitta andra metoder än att tjuvlyssna på din och min datortrafik. Vi kan åka till månen så självklart måste det gå att hitta moderna och rättssäkra lösningar för kulturspridning på nätet.

Ipred är från början är ett EU-direktiv. Det är viktigt att vi tar strid för en friare syn på kulturspridning på EU-nivå. På Miljöpartiets kongress i helgen fastställdes vårt valmanifest inför EU-parlamentsvalet lagt. En av de punkter vi särskilt valt att lyfta fram är kampen mot övervakningssamhället.

Ipred är är integritetskränkande, riskerar drabba människor som inte gjort något brottsligt alls och är onödigt.

söndag 17 maj 2009

Allergier ökar med ökad BNP

Våren är en jobbig period för många - I den industrialiserade världen, ska man kanske tillägga.

På hundra år har risken för att ett svenskt barn ska drabbas av allergi ökat från 1 procent till 40 procent. I ett citat i tidningen Fokus säger professor emeritus i allergiprevention vid Karolinska institutet Bengt Björksten att förekomsten av allergi generellt kan kopplas till ett lands BNP.

Förekomsten av allergier verkar ha många orsaker. Det är klarlagt att det finns en ärftlig faktor. Rökning och fetma innebär en ökad risk för astma. Det finns studier som visar på samband mellan exponering för tobaksrök och allergi.

Studier visar att barn uppvuxna på bondgård löper mycket mindre risk att drabbas av allergier. Det tyder på att om vi utsätts för fler normala bakterier, som bl a tidigare fanns i våra livsmedel, utvecklas vårt immunförsvar på ett mer korrekt sätt.

Luftföroreningar ökar utvecklingen av både astma och allergi. Den ökade kemikalieanvändningen tycks också vara en orsak till att fler utvecklar allergier.

De finns de som talar om att vi istället för att leta orsaker ska fokusera på behandlingar. Visst måste vi hitta bra behandlingar till dem som redan drabbats men det får inte förta arbetet med att komma tillrätta med grundproblematiken - att vi bygger ett samhälle som gör människor sjuka.

lördag 16 maj 2009

Idiotiskt att planera för olje- och gasutvinning i Arktis

Människans användning av fossila bränslen har lett till klimatförändring som om vi inte snabbt avvecklar vårt bruk av olja, gas och kol kommer att få förödande konsekvenser. Trots denna kunskap tycks världens makthavare göra allt för att finna nya olje- och gasfyndigheter.

Man uppskattar att 30 % av världens olje- och gasreserver finns kring Nordpolen. Hittills har de varit svåråtkomliga på grund av det arktiska klimatet men klimatförändringarna ökar möjligheten att utvinna mer olja och gas i den känsliga miljön. EU-kommissionen presenterar nu en skiss för hur detta ska kunna gå till. Hur man får ökad utvinning att gå ihop med minskad användning av fossila bränslen är för mig oförståeligt.

Inför och under Sveriges kommande EU-ordförandeskap har regeringen möjligheter att faktiskt göra något betydelsefullt i frågan om gas- och oljeutvinningen och vår klimatpåverkan. Det finns förnyelsebar, klimatneutral energi och redan utvecklad teknik att använda den. Vad som ännu saknas är makthavare som vågar lämna ett fossilt tänkande och fatta de beslut som krävs för att även våra barn och barnbarn, låglänta länder, djur och natur ska ha framtid.

fredag 15 maj 2009

Bättre med sex

timmar än sex grader

FN:s miljöorgan (UNEP), internationella fackföreningsfederationen och arbetsgivaroranisationen visar i en rapport att arbetstidsförkortning minskar människans klimatpåverkan.

FN:s klimatpanel IPCC konstaterar att klimatförändringarna går fortare än man tidigare prognosticerat och att vi måste vidta kraftigare och snabbare åtgärder för att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till en hanterbar nivå.

IPCC värsta scenario med en 6 graders ökning av medeltemperaturen är inte längre bara en mardröm. Det kan bli en realitet.

Vi kan fortfarande vända utvecklingen!

Vi i västvärlden har egentligen mer resurser än vi behöver. Låt oss använda och fördela dessa klokt och rättvist! Då kan vi både lönearbeta mindre och rädda världen på samma gång.

torsdag 14 maj 2009

Skydda Somalia mot de europeiska piraterna

Västvärlden sätter in stridsfartyg för att skydda sina egna värdefulla transportfartyg från pirater utanför Somaias kust men när det gäller att skydda Somalia från tjuvfiskande europeiska fartyg är man passiv.

Tjuvfisket har lett till minskade inkomster för somalier som lever längs kusten och kan vara en av anledningarna till att människor sökt sig till piratverksamhet i stället. Enligt den somaliska fiskeriministern opererar cirka 220 tjuvfiskande fartyg på somaliskt vatten och det är framförallt europeiska fartyg.

Detta tycker jag är oacceptabelt men tydligen inte Sveriges försvarsminister, Sten Tolgfors!

Den EU-ledda operationen har som syfte att skydda FN:s mattransporter till behövande i Somalia men också att skydda den kommersiella trafiken i Adenviken.

Jag anser att insatsen borde vidgas till att också innefatta att begränsa de utländska fartygens tjuvfiske.

Sten Tolgfors, säger, enligt Sveriges Radio Ekot, att det inte är aktuellt att ingripa mot europeiska eller andra utländska fartyg som tjuvfiskar på somaliskt vatten.

Varför inte, herr försvarsminister? Är vi bara beredda att ingripa när våra egna ekonomiska intressen hotas?

onsdag 13 maj 2009

Täby - Vad håller ni på med?

Ska en kommun lära 11-åriga flickor att dricka latte, gå på spa och shoppa?

Det verkar Täby kommun tycka och arrangerar därför en veckas sommarläger för 11-13-åriga flickor med namnet "Girl & The City". Lägret går bl a ut på att besöka varuhuset NK, gå på Spa, göra färganalys och dricka latte varje dag.

Hur tänker man i Täby kommun?

Vilka associationer vill man att barnen ska göra? Är det TV-serien "Sex and the city" som Täby kommun vill ska forma de unga flickornas självbild och verklighetsuppfattning?

Initiativtagaren i Täby kommun citeras i en av gratistidningarna i landet:

"Vi försöker se hur man kan få ungdomar intresserade av något som kan vara utvecklande."
Intressant syn på vad flickor behöver utveckla och vad som är utvecklande. Kanske kommer Täby även erbjuda pojkar i samma ålder denna möjlighet. De borde väl också få chans att utvecklas.

Slår det väl ut, borde inte alla som lämnat ungdomsåren och gått miste om denna utvecklingsmöjlighet erbjudas samma program? Vi eftersträvar väl ett jämställt och jämlikt samhälle?

fredag 8 maj 2009

Hjälp mig att inte torska

Världens yrkesfiskare håvar tillsammans upp cirka 94 miljoner ton fisk varje år . Mer än 70 procent av de marina fiskeområdena anses vara överfiskade eller fullt exploaterade. Överfisket hotar vår önskan att även i framtiden kunna äta fisk. Överfisket innebär också ett ekologiskt hot. Om en art minskar kraftigt riskerar det ekologiska samspelet mellan olika arter rubbas. I värsta fall kan hela ekosystem kollapsa.

Det här är ingen okänd kunskap inom fiskeindustrin. Inte heller bland våra beslutsfattare. Ändå tillåts överfisket pågå.

Vad gör dagligvaruhandeln då när inte industri och politiker tar sitt ansvar? Inte särsilt mycket! I de flesta manuella fiskdiskarna finner vi hotade fisk- och skaldjursarter. Varför väljer då handeln att köpa in dessa? För att kunderna efterfrågar dem?

Varför gör kunderna det? För att de tror att dagligvaruhandeln tagit sitt ansvar!

Konsumenterna ska inte behöva hålla reda på vilka fiskebestånd som är hotade.

  • Politiker - Förbjud försäljning av försäljning av utrotningshotade fisk- och skaldjur!
  • Fiskeindustri -Sluta fiska och saluföra utrotningshotade fisk- och skaldjur!
  • Livsmedelsbutiker - Anslå vid fiskdiskarna Världsnaturfondens konsumentguide som visar vilka arter vi kan äta med gott samvete!
Om vi ska kunna njuta av havets rikedomar även i framtiden måste vi ställa om till ett uthålligt fiske och långsiktigt hållbarkonsumtion nu.

torsdag 7 maj 2009

Ny i bloggvärlden

Då har jag börjat blogga som många andra! För att bli en bland mängden och inte vara utanför? Nej, snarare i hopp om att som bloggande politiker ge fler möjlighet att vara med, väcka intresse och stimulera till delaktighet i byggandet av en bättre värld.

Det låter kanske stort men jag är övertygad om att vi kan förändra världen - Till det bättre!

Inte genom att slå varandra med verbala konststycken, som jag uppfattar att många andra politiker ägnar sig åt, utan genom att synliggöra de politiska frågorna, försöka lyfta de bakomliggande värden vi eftersträvar att uppnå och hur vi vill göra det.

Dialog och ett gemensamt sökandet efter hållbara lösningar måste till. Att fortsätta använda jordens resurser som vi gjort hittills har inte varit framgångsrikt. Klimatförändringar, döda havsbottnar, förgiftade vattendrag och landområden, stora lokala och globala orättvisor är några tydliga exempel på detta.

Vi måste leva på ett sätt som inte tär på jordens resurser. Vi måste dela rättvist på jordens avkastning. Vi måste ta ansvar för vad vi gör och inte skapa problem för kommande generationer.

För att lyckas behöver vi förändra strukturer! För att förändra strukturer behövs engagemang. Vårt!