måndag 7 september 2009

Jag vill ha bättre buss- och tågtrafik

Kollektivtrafiken är viktig för många och ännu viktigare måste den bli för att vi ska kunna minska vår klimatpåverkan.

Den måste få bättre förutsättningar att fungera där det bor många människor men också där det inte bor så många.

Nu finns ett nytt lagsförslag där det föreslås att all kollektivtrafik ska avregleras. En myndighet ska få uppgiften att tala om vad man vill ha för trafik i regionen och sedan ska vem som helst få lämna anbud på enstaka linjer.

Konkurrens ska enligt utredaren leda till att det kommer att flera aktörer för oss att välja mellan, bättre service och lägre priser.

Jag undrar hur många busslinjer det kommer att gå mellan Hällefors och Örebro, mellan Fellingsbro och Lindeberg. Blir det fler? Kommer företagsekonomiska intressen leda till att vi får tågtrafik med av- och påstigning i Kilsmo, Pålsboda och Finnerödja eller en länspendel mellan Nora och Örebro? Knappast!

Istället får vi ett oerhört komplext system där det blir svårare att samordna kollektivtrafiken optimalt för behov av arbetspendling, skolskjutsar, fritidsresor, färdtjänst och sjukresor. Det blir rörigt för resenärerna med olika operatörer kanske till och med på samma linjer, tidtabeller, taxesystem. Administrationsapparaten kommer att behöva öka rejält.

Jag tycker det är självklart att varje länstrafikhuvudman eller myndighet om man så vill själva ska få göra bedömningen om trafiken ska upphandlas och i sådana fall vilket omfattning. Om någon linje eller någon tur i kollektivtrafiken bär sig ekonomiskt vill jag att vi ska ha möjligheten att låta den trafiken subventionera mindre lönsamma linjer.

Kollektivtrafik är ett allmänt ekonomiskt intresse som ska erbjudas allmlänheten utan diskriminering. Med utredarens förslag får vi en kollektivtrafik formad av företagsekonomiska intressen.

Det är enligt min uppfattning inte den bästa vägen för att ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar, både där det bor många men också där det bor färre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar