torsdag 18 mars 2010

Låt vår bästa jordbruksmark bli ett Riksintresse

Vår jordbruksmark är grunden för all livsmedelsproduktion. Utan åkrar att odla på eller betesmark att släppa betesdjuren på finns inga möjligheter att producera mat.

För att kunna ställa om till ett hållbart samhälle behöver vi ta mer åkermark anspråk. Åkermarken behövs inte bara för att kunna odla ekologiskt och kretsloppsanpassat. Den behövs även för att odla energigrödor och minska vårt oljeberoende och utgör även en resurs för behandling av avfall.

Samtidigt som behovet av vår åkermarken som naturresurs ökar, ökar dessvärre också exploateringen för bebyggelse och vägutbyggnad.

Ingen tar idag ett helhetsansvar Sveriges jordbruksmark. För att säkerställa en god tillgång till åkermark måste staten ta ett större ansvar och skydda den bästa åkermarken genom att ange den som ett riksintresse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar