torsdag 4 februari 2010

Kommunalt veto mot uranprospektering

Hållbar utveckling är en utveckling där vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Det pågår just nu en rovjakt efter mineraler i världen. De mest lättutvunna fyndigheterna börjar sina.

Gruvnäringen är idag viktig för svensk industri och ekonomi. Sett i ett längre perspektiv måste vi därför hitta ett sätt att ställa om den del av industrin som bygger på ett kontinuerligt uttag av minskande naturresurser till att bli experter på att återvinna redan ianspråktagna resurser. Det ger nya arbeten och en långsiktig hållbarhet inom den industriella näringen.

Även om gruvnäringen betyder mycket för vårt välstånd har den allvarliga avigsidor. Ett grundläggande problem är att enorma mängder material frigörs och riskerar att komma i kontakt med omgivningen, särskilt genom försurande och metallhaltigt processvatten och lakvatten från deponier.

Ett annat grundläggande problem är energianvändningen. Bearbetning och anrikning av malm är en mycket energikrävande verksamhet.

Det hållbara samhället måste visa solidaritet med kommande generationer genom att inte skapa en brist på ändliga resurser eller överlämna kontaminerade odlingsjordar, förorenade vattendrag och sjöar.

En av de värsta formerna av föroreningar i gruvnäringen sker vid brytning av uran. Vid provborrningar som sker på allt fler platser runt om i den svenska idyllen bildas processvattenvolymer av inte obetydlig storlek. Nivån på omhändertagandet av de mineralmängder som följer med upp i samband med dessa provborrningar är inte alltid den bästa. Riskfritt är det inte för miljön.

Den borgerliga regeringen är inne på att öppna upp för en utbyggnad av kärnkraften i Sverige trots att man lovade annorlunda i sitt gemensamma valmanifest inför valet 2006 och den efterföljande regeringsförklaringen.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har visat att en utbyggnad inte är ekonomiskt försvarbar eller nödvändig. Det är heller inte önskvärt med tanke på att kärnkraften bygger på en ändlig energikälla med mycket stora säkerhetsproblem både vad det gäller uranbrytning, drift och också avfallshantering. Vi vill istället satsa på energieffektivisering och uppbyggnad av förnybar energiproduktion.

Regeringens nya hållning kommer säkerligen också innebära en förskjutning i synen på brytning av uran i Sverige.

Idag har kommunen veto mot uranbrytning men att neka tillstånd är ett svårt beslut. Så som lagen ser ut idag innebär det oftast att säga nej till ett antal arbetstillfällen.

Jag vill att kommunerna ska ha möjlighet att säga nej redan inför provborrning för att lättare kunna fokusera kring de omedelbara konsekvenserna. Oavsett om det blir några framtida eventuella arbetstillfällen eller inte så blir det garanterat miljökonsekvenser av en provborrning. Miljöargumenten skulle ha lättare att vinna gehör med en sådan ordning. Det är lokalsamhället och den lokala miljön som står på spel när mineralfyndigheter exploateras.

Jag vill också se ett lagstadgat förbud mot uranbrytning. Det skulle skapa en tydlighet för både näringsliv och medborgare.

1 kommentar: