måndag 22 februari 2010

Fördubbla kollektivtrafiken till 2020

Ser man på utvecklingen under de senaste årtiondena har kollektivtrafikens betydelse minskat. År 1950 var kollektivtrafikens marknadsandel nära 50 procent om man jämför trafikslagen kollektivtrafik och bil. Sedan dess har kollektivtrafikens andel stadigt sjunkit och stabiliserat sig runt cirka 20 procent.

Under de senaste 50 åren har däremot trafikarbetet ökat drastiskt. Dess miljöpåverkan likaså. Trafikens klimatpåverkan framstår som ett av de största problemen. Vägtrafiken står för ungefär 30 procent av de klimatpåverkande koldioxidutsläppen.

Utöver klimatpåverkan skapar trafiken även andra miljöproblem som t ex luftföroreningar, buller och trafikolyckor.

Om vi kan öka andelen kollektivt resandet minskar vi alla dessa problem.

Miljöpartiet vill fördubbla andelen kollektivtrafik till 2020.

Hur kan man då uppnå det?

De kollektiva trafikslagen måste upplevas som smidigare, snabbare och mer prisvärda som alternativ till bilen.

Det behövs kraftiga investeringar för att öka kapaciteten och snabbheten i den spårbundna trafiken. I många städer och mellan närliggande tätorter skulle införandet av spårvagnar få flera att välja det kollektiva transportmedlen framför bilen.

För busstrafik skulle fler bussfiler och prioriteringar av busstrafik vid trafikljusreglerade korsningar göra resorna snabbare.

Ett gemensamt boknings- och betalsystem för kollektiva resor skulle göra det enklare att betala.

Trängselavgifter bidrar till ökad framkomlighet i våra större tätorter och ökade skatter på fossila bränslen gör kollektrafiken mer ekonomiskt attraktiv. Avgifterna och skatterna kan med fördel återinvesteras i kollektivtrafiken.

Nu har regeringen kommit med ett förslag till ny kollektivtrafiklag - kommer den att förbättra förutsättningar för kollektivtrafiken? Många är tveksamma till det!

Läs mer:

Daniel Helldén bloggar om lagförslaget.
Regeringskansliets betänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar